Nowości Promocje Wyprzedaże
Jesteś na: Strona główna Regulamin

Regulamin

Szanowni Klienci,

sprzedaż profesjonalnych produktów firmy Nikon oferowanych w ramach Selektywnej Dystrybucji  w punktach sprzedaży detalicznej firmy AB FOTO Sp.z o.o.jak i w sklepie internetowym www.abfoto.pl , dokonywana jest na zasadach dystrybucji selektywnej tj. wyłącznie na rzecz użytkowników końcowych (bez możliwości wprowadzania zakupionego produktu do dalszego obrotu handlowego przez nabywcę w ramach prowadzonej przez niego działalności). Lista produktów objętych programem Selektywnej Dystrybucji znajduje się w tabelach znajdujących się w niniejszym regulaminie i oznaczonych symbolami SD1 (Selektywna Dystrybucja lista nr 1) oraz SD2 (Selektywna Dystrybucja lista nr 2) . 

Zgodnie z  zapisem POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH (pkt 3) niniejszego regulaminu ,korzystanie tj dokonywanie zakupów w sklepie internetowym firmy AB FOTO Sp. z o.o. może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści tego regulaminu.

W celu jak najefektywniejszej komunikacji z naszą firmą zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami do których kontakt znajdziecie Państwo na stronie głównej naszego eSklepu.

W przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania naszego serwisu prosimy o kontakt z centralą firmy pod numerem 665 353 305 lub elektronicznie : centrala@abfoto.pl

W przypadku chęci złożenia reklamacji zakupionego towaru lub produktu prosimy o kontakt z naszymi doradcami lub elektronicznie: reklamacja@abfoto.pl

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

I. Definicje


1.eSklep – serwis internetowy stanowiący własność AB FOTO Sp. z o.o. zarejestrowana przy ul. Krzywickiego 34, w Warszawie. AB FOTO Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271999.

2. AB FOTO Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, NIP 113-26-46-403 REGON 140796039- USŁUGODAWCA

3. Konsument - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez eSklep.

5. Doradca – osoba pierwszego kontaktu tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o towarze, jego dostępności itp.

6. Transakcja – wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a ABFOTO Sp. z o.o..

7. Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w eSklepie

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

Informacje znajdujące się na stronach i podstronach www.abfoto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.


1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

2. Osoba fizyczna bądź prawna staje się użytkownikiem, poprzez rejestrację w ABFOTO.pl oraz akceptację regulaminu Sklepu.

3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

4. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest ABFOTO Sp. z o.o..

5. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.

6. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik.

7. Po wypełnieniu i przesłaniu do ABFOTO Sp. z o.o. elektronicznego formularza rejestracyjnego, Sklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

8. W sklepie sprzedawane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

9. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Powyższe wynika z potrzeby wykazania przewoźnikowi, że powstała szkoda z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki zaistniała w transporcie. Pozwoli to na ułatwienie i przyśpieszenie dochodzenia odpowiedzialności za przewożony towar od przewoźnika.

III. Odstąpienia od umowy

1. Konsument, który w eSklepie  zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

AB FOTO Sp. z o.o.

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa 

 lub drogą elektroniczną na adres : abfoto @abfoto.pl 

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 'Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość' od Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu. Prosimy o przesyłanie zwracanych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego przewoźnika który jest Państwu w stanie zaoferować usługi transportowe w niższych kosztach. Koszt  przesyłki w zależności od gabarytu i aktualnego cennika Poczty Polskiej. Przesyłki o wadze do 30 kg kosztują 30-40 zł. Przesyłki powyżej 30 kg kosztują od 40 do 200zł. Prosimy o zwrócenie uwagi czy wybrana przez Państwo firma kurierska gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do wartości zwracanych towarów.

5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumentażądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowysprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

6. Konsument nie ponosi kosztów:

a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku „ODSTĄPIENIE” do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsumentnie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawaodstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierzeTowar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależnościod tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Towar powinien być zwrócony na adres:

AB FOTO Sp. z o.o. ul . Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje ustawa z roku 2012 ( załącznik „Informacje dot. Odstąpienia od umowy kredytu / rozdział 5)

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótkitermin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swójcharakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonaniapilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędnedo wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługujeKonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programykomputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwartepo dostarczeniu;

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianieświadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu doodstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpieniaod Umowy sprzedaży.

IV. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

2. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a). podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b). zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji.

4. Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez ABFOTO Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

5. Użytkownik sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system, oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się, korzystania z internetu i korzystania ze sklepu.

V. Realizacja transakcji

 1. Poprzez klikniecie w ikonę "Zatwierdź" znajdującą się w podsumowaniu kasy użytkownik akceptuje ofertę asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego.

4. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w terminie do 14 dni.

5. Wystawiamy tylko faktury imienne bądź na firmę

6. W przypadku zakupu dokonanego "na firmę" możemy poprosić o wcześniejsze przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7. W przypadku sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie ABFOTO może zażądać uprzedniej zaliczki.

8. W naszej sieci salonów płatności za zamówiony towar można dokonać na kilka sposobów

- ZA POBRANIEM - KOSZT 19 ZŁ -Płatności za zamówienie dokonuje się gotówką u kuriera

- PRZELEWEM NA KONTO - Wpłaty prosimy dokonać na konto : Bank Handlowy w Warszawie S.A.  o numerze : 77 1030 1508 0000 0008 1651 8008 a w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia abfoto oraz nazwisko i imię wpłacającego) KOSZT TRANSPORTU  - PONIŻEJ 1000 zł  - 9 zł , POWYŻEJ 1000 zł - 0 zł 


- ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ON-LINE gdzie można skorzystać z formularza płatności bankowej lub wykorzystując kartę płatniczą (Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. KOSZT TRANSPORTU  - PONIŻEJ 1000 zł  - 9 zł , POWYŻEJ 1000 zł - 0 zł 


- GOTÓWKĄ LUB KARTĄ PŁATNICZĄ Jeśli zdecydujecie się Państwo osobiście odebrać zamówiony towar w jednym z naszych sklepów, wówczas istnieje możliwość zapłacenia gotówką lub kartą płatniczą za towar w kasie sklepu. KOSZT TRANSPORTU - 0 zł

- ZAKUP NA RATY Dzięki współpracy naszej firmy z firmą SYGMA BANK możecie Państwo w każdym z naszych sklepów zawrzeć umowę ratalna. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę właśnie formę zapłaty prosimy o kontakt z jednym z naszych DORADCÓW lub sklepem.

9. Czas realizacji zamówień z reguły wynosi 2-3 dni robocze jednak nie krócej niż 24 godziny z wyjątkiem okresów przedświątecznych gdzie czas może się wydłużyć o kolejne 2-3 dni robocze lub sprzętu zamawianego pod specjalne zamówienie gdzie termin realizacji podawany jest indywidualnie. Czas realizacji usług fotograficznych podany jest w regulaminie usług fotograficznych.

VI. Zakup na raty

1. Zakupy na raty realizowane są tylko na miejscu w sklepie, wymagane jest stawienie się klienta wraz z potrzebnymi dokumentami osobiście.

2. Raty mogą odbyć się tylko w sklepie wskazanym przez sprzedawcę lub wybranym przez klienta podczas składania zamówienia.

3. Pełnej informacji o kosztach, oprocentowaniu i rodzaju kredytów udzielają sprzedawcy.

VII Sposoby płatności - Terminy płatności:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

TERMIN PŁATNOŚCI

Tradycyjny przelew bankowy

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien

dokonać przelewu. W przypadku wpływu środków na rachunek AB FOTO Sp. z o.o.Towar zostaje wysłany do Użytkownika lub wskazanego przez niego sklepu AB FOTO. W przypadku braku zapłaty po 7 dniach od złożenia Zamówienia Zamówienie jest anulowane

ON-LINE ( przelew bankowy lub płatność kartą )

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zostaje przeniesiony do strony płatności. ON-LINE. Operator płatności ON-LINE informuje Użytkownika oraz ABFOTO o wykonanej operacji płatności elektronicznej. Zaksięgowanie środków na koncie ABFOTO może trwać od 20 min do 24h w zależności od banu Użytkownika. Jeżeli po upływie 3 dni na konto AB FOTO nie wpłyną środki zamówienie zostaje anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty towar jest wysyłany do Użytkownika lub kierowany do wybranego przez Użytkownika sklepu AB FOTO.

Za pobraniem ( gotówka )

Kurier dostarczający towar z uwagi na brak przenośnych terminali płatniczych przyjmuje wyłącznie zapłatę w gotówce.

Raty przez Internet

Użytkownik wypełnia Wniosek kredytowy. W przypadku przyznania kredytu Usługodawca

otrzymuje środki z Banku i wysyła Towar Klientowi

Przy odbiorze ( w sklepie stacjonarnym )

Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jednej z placówek detalicznych AB FOTO Sp. z o.o. zarówno gotówką jak i kartą płatniczą. Możliwa jest również zapłata mieszana tj gotówka+ karta. W przypadku gdy upłynie czas 3 dni a Użytkownik nie dokona zapłaty i odbioru towaru w wybranym przez siebie sklepie zamówienie zostaje anulowane.

Przedpłata – Paczkomaty INPOST

Użytkownik definiując formę dostawy jako PACZKOMAT , może dokonać płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym, przelewem ON-LINE . Po zaksięgowaniu środków na koncie AB FOTO wysyła towar do wskazanego przez Użytkownika paczkomatu. Towar w paczkomacie oczekuje na odbiór 7 dni. Po tym okresie towar zwracany jest do ABFOTO. W przypadku produktów usługowych , do paczkomatu ABFOTO wysyła produkt po zakończeniu procesu produkcyjnego.
VIII. Gwarancja/Rękojmia

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego  Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują jemu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a wszczególności Ustawy, Ustawy KC.

1. ABFOTO dostarcza Produkty bez wad.

2. ABFOTO jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar lub Produkt mają wadę fizyczną lub wadę prawną  w zakresie określonym Ustawą KC.

3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakościobejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym.Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumenciegwarancyjnym dołączonym do Towaru.

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można przesłać na adres: AB FOTO Sp. z o.o.ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji zamieszczone są na stronie głównej eSklepu i udzielane są przez doradców ABFOTO.

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 
Niezależnie od tytułu składanej reklamacji  ABFOTO do rozpatrzenia reklamacji wymaga dostarczenia reklamowanego towaru / produktu do siedziby firmy  :

AB FOTO Sp. z o.o. , ul.Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

lub do dowolnie wybranej przez Użytkownika placówki detalicznej AB FOTO Sp. z o.o. Po otrzymaniu reklamowanego towaru/produktu ABFOTO niezwłocznie prześle go do autoryzowanego serwisu  / producenta  celem uzyskania profesjonalnej ekspertyzy.Po uzyskaniu od autoryzowanego serwisu/ producenta ekspertyzy AB FOTO informuje Użytkownika o statusie reklamacji poprzez email  lub inny sposób kontaktu zdefiniowany przez użytkownika w formularzu reklamacyjnym.W przypadku roszczeń z tytuły GWARANCJI , wnosimy aby UŻYTKOWNICY odsyłali bezpośrednio do autoryzowanych serwisów towar / produkty. Pozwoli to Użytkownikowi skrócić czas rozpatrywania reklamacji .

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń:


2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiegodziałającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartejUmowy sprzedaży,

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zwnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporumiędzy Konsumentem, a Usługodawcą,

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu międzyKonsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochronakonsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy RzecznikuUbezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

XI. Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ABFOTO, a Konsumentem zostaje poddane sądomwłaściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ABFOTO, a Klientem nie będącym Konsumentem zostajepoddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ABFOTO.

XII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu


1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).

3. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres: Sklep Internetowy AB FOTO SP. z o.o.ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.

4. Klient może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Usługodawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

XIII. Postanowienia  końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy kodeks cywilny.

2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach eSklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Klienta potwierdzenia przyjęcia przez ABFOTO formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.

3. W kontaktach z Klientem ABFOTO korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez ABFOTO numery telefonów i adresy e-mail to:

Tel: 509 665 764, 665 353 306
Fax: 22 621 01 33
E-mail: abfoto@abfoto.pl

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.abfoto.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 
- Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 
- Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

- Google Chrome w wersji 12.0.0 i nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies - jedyna której zalecamy do tworzenia AB FOTOKSIĄŻEK.
 
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

- w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

6. Aktualna     treść     regulaminu     dostępna     jest     na     stronie internetowej http://abfoto.pl/regulamin-c_12.html.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego  Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują jemu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy kodeks cywilny.

CENEO

"Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA moich danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )."PLIKI DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość [Pobierz PDF]

Umowa o kredycie konsumenckim [30-05-2012] [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 1 [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 2 [Pobierz PDF]


nikon
Panasonic
Olympus
polaroid
canon
Lenovo
vanguard
fuji
Lexar
GoPro
Sony
Microsoft
Huawei
tamron
tokina